Klauzula RODO

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika strony internetowej za pośrednictwem formularza kontaktowego lub przez osobę fizyczną w drodze korespondencji mailowej lub kontaktu jest Kancelaria Radców i Adwokatów Lipowczyk i Stach Spółka Partnerska z siedzibą w Rawiczu przy ul. Grunwaldzkiej 46, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRS w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000796636, NIP: 6991963931, REGON: 384005758.
Celem przetwarzania danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest udzielenie odpowiedzi na wiadomość użytkownika zawartą w formularzu. Dane osobowe udostępnione w drodze korespondencji mailowej lub kontaktu telefonicznego przetwarzane są w celu komunikacji z udostępniającym dane osobowe. Podstawą przetwarzania danych osobowych we wskazanych powyżej celach jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji oraz marketingu usług własnych Administratora (tj. art. 6. ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO). Wszelkie dane osobowe, o których mowa powyżej, przetwarzane są ponadto w celu ustalenia, dochodzenia oraz obrony ewentualnych roszczeń.
Dane osobowe przekazywane za pośrednictwem formularza kontaktowego, korespondencji mailowej, kontaktu telefonicznego mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie oraz podmiotom stale współpracującym z Administratorem przy realizacji w/w celów (m. in. obsługa informatyczna). Ponadto w wyjątkowych sytuacjach dane mogą być udostępniane organom administracji publicznej lub organom ścigania, o ile taki obowiązek wynika z przepisów prawa. Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c RODO.
Dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym, w korespondencji mailowej oraz przekazane w trakcie kontaktu telefonicznego będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do komunikacji, po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Administrator informuje o prawie do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do przeniesienia danych do innego administratora. Administrator informuje również odrębnie o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego. Przekazanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym, korespondencji mailowej lub w trakcie kontaktu telefonicznego jest dobrowolne, jednak niezbędne do celów komunikacji.

Zapraszamy do konsultacji telefonicznej +48 65 545 26 89

Porada prawna to zastosowanie abstrakcyjnych zasad prawa do konkretnych faktów w sprawie klienta
aby doradzić klientowi, co powinien zrobić dalej. W wielu krajach tylko poprawnie
licencjonowany prawnik może udzielać porad prawnych.